Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities  

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die

aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden

zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.
1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.

1.3 Klant: de wederpartij van Fiets Bazaar met wie Fiets Bazaar een Overeenkomst aangaat.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel

van uitmaken, betreffende de koop en levering van Zaken.

1.5 Partijen: Fiets Bazaaren Klant gezamenlijk.

1.6 Fiets Bazaar de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7 Website: de website van Fiets Bazaar, te vinden onder de URL.

1.8 Zaken: zaken welke Fiets Bazaar op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen.
Artikel 2 Toepasselijkheid  

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure evenals contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst 

3.1 De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een

vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele

Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2 Fiets Bazaar garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten

en/of omissies zijn. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en

kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven.

Indien Fiets Bazaar hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin

van voorgaand lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Fiets Bazaar zorg voor dat -als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief verzendkosten(indien er niets is verzonden naar u), zo snel als dat voor Fiets Bazaar mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

Artikel 4 Prijzen en betaling 

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de

Bestelprocedure.

4.2 Fiets Bazaar is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op vier wijzen worden voldaan:

 1. door middel van elektronische vooruitbetaling (optie: via iDEAL tijdens Bestelprocedure);
 2. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank);
 3. door middel van betaling aan de postbezorger indien en voor zover er door Klant tijdens de Bestelprocedure voor “bezorging onder rembours” gekozen wordt.

Artikel 5 Leveringstermijn 

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.

5.2 Fiets Bazaar zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3 Indien en voor zover Fiets Bazaar niet binnen 14 (viertien) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Fiets Bazaar heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6 Herroepingsrecht 

6.1 De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen zeven 14 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar Fiets Bazaar mits:

 1. de Zaken in de originele verpakking zitten en niet gebruikt zijn.
 2. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Fiets Bazaar
 3. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket -en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Fiets Bazaar het in ontvangst heeft genomen.

6.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen wat al betaald min bezorgkosten. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Reclameren 

7.1 Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Fiets Bazaar alwaarna Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar Fiets Bazaar mits:

 1. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Fiets Bazaar binnen bekwame tijd schriftelijk of e-mail heeft laten blijken;
 2. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Fiets Bazaar.
 3. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket -en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Fiets Bazaar het in ontvangst heeft genomen.

7.2 Indien na onderzoek van Fiets Bazaar blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal Fiets Bazaar met Klant in overleg treden.

7.3 Indien na onderzoek van Fiets Bazaar inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:

 1. a. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;
 2. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen wat geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.

7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

7.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt

de procedure als in dit artikel veronderstelt.

Artikel 8 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

8.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Fiets Bazaar welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeldt. Fiets Bazaar zal uiterlijk binnen 14 (viertien) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

Klant kan het geschil -indient en voor zover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen – voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

Artikel 9 Garantie 

9.1 Fiets Bazaar neemt ten aanzien van het geleverde de fabrieksgarantie over van de Fabrikant of importeur van het betreffende product. Garanties worden alleen uitgevoerd  op afspraak bij groothandelaar. Hierbij is het mogelijk dat uw het product achter moet laten.

9.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik voor andere dan normale doeleinden, van buiten komende oorzaken of normale slijtage.

9.2 Door reparatie en/of vervangen gaat de garantietermijn niet opnieuw in. Tenzij u uitdrukkelijk anders is aangegeven.

9.3 Voor overige garantiebepalingen wordt verwezen naar de regelingen en vorderingen die de wet aan Fiets Bazaarstelt.

9.4 Garantie geld op het frame en op de voorvork. Indien er overige problemen verholpen moeten worden, betaald u alleen voor de onderdelen.

Artikel 10 Overige bepalingen 

Fiets Bazaar is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen

Slotbepalingen

Fiets Bazaar is gevestigd te Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nr. 54871514. Het BTW nummer is NL228352277B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan info@fiets-bazaar.nl zoals aangegeven op de internetsite.